Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

więcej
więcej
więcej

Dziękujemy za przesłaną wiadomość

odpowiemy w ciągu 24h.

Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Novisa Development sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-801 Warszawa, ulica Puławska numer 403A, adres do korespondencji: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, adres e-mail: dok@novisa.pl) jest administratorem Pana/ Pani danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony będzie Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod e-mailem iod@novisa.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator danych osobowych, Spółka będzie przetwarzać Pani/ Pana dane w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz agencje marketingowe;
  2. współpracującym ze Spółką doradcom kredytowym.

 

V. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie na piśmie takiego żądania do Spółki na adres iod@novisa.pl lub na adres korespondencyjny Spółki. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Spółka nie przekazuje Pani/ Pana danych poza teren Polski.

 

VII. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości, możemy przetwarzać do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 roku  od przedstawienia przez Spółkę oferty lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: iod@novisa.pl lub udać się do siedziby Spółki, wskazanej w pkt I. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Spółka będzie musiała odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

 

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości.

-->