Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

więcej
więcej
więcej

Dziękujemy za przesłaną wiadomość

odpowiemy w ciągu 24h.

Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna (oferty marketingowe na stronie www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

I.      Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000488842, NIP: 7010044936, REGON: 140733062 („Administrator Danych”).

II.     Dane kontaktowe Administratora Danych

 

Z Administratorem Danych można się skontaktować:

1.             telefonicznie: 22 545 70 20;

2.             pod adresem e-mail: dok@novisa.pl;

3.             pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o. sp. j., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.

III.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

1.             pod adresem e-mail: iod@novisa.pl;

2.             pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o. sp. j., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.

IV.    Cele i podstawy przetwarzania

Administrator Danych będzie przetwarzać Pani/ Pana dane w celu:

1.             marketingu, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

2.             ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.             spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V.     Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

1.             spółkom powiązanym z Administratorem Danych;

2.             podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

3.             podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym;

4.             podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.

VI.    Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@novisa.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

VII.    Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: iod@novisa.pl; telefonicznie:22 545 70 20.

VIII.   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX.    Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać w celu:

1.             marketingu – do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od przedstawienia przez Administratora Danych oferty, do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały;

2.             wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

3.             ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

X.      Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1.             prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

2.             prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.             prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

4.             prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

5.             prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

6.             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres email: iod@novisa.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

XI.     Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości.