Klauzula informacyjna

www.novisa.pl

I. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062 („Novisa”).


II. Inspektor ochrony danych


W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie: (22) 545 70 20;
 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
 • pisemnie na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych


W zależności od sytuacji, Novisa może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia z Tobą korespondencji – realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontaktowanie się z klientami, kontrahentami i innymi osobami (w tym odpowiadanie na ich zapytania) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
 • w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia marketingu:

                         •realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Novisa w odpowiedzi na  zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;

                         •na podstawie udzielonej prze Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także innych ofert Novisa, kontaktując  się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
 • w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie korespondencję (która może zawierać dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom stosowania przez Novisa powszechnie obowiązujących przepisów.


IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 • podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Novisa, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne;
 • partnerom współpracującym z Novisa, w tym doradcom kredytowym;
 • spółkom powiązanym z Novisa.


W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Novisa nie będzie przekazywała twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Novisa będzie przechowywać:

 • w celu prowadzenia z Tobą korespondencji – do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
 • w celu zawarcia z Tobą umowy lub realizacji zawartej umowy – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 • w celu prowadzenia marketingu:

                         • do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Novisa albo

                         • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych – do momentu odpowiednio wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń albo do wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych.

VII. Twoje prawa

Gdy Novisa przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:

 • do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
 • do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Novisa ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Novisa sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Novisa na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo do może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Novisa będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.


VIII. Informacja na temat profilowania


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.


IX. Prawo do sprzeciwu


Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Novisa Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Novisa nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty Novisa.

Klauzula informacyjna marketing

Ogólna klauzula informacyjna (oferty marketingowe na stronie www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych


Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062 („Administrator Danych”).


II. Dane kontaktowe Administratora Danych


Z Administratorem Danych można się skontaktować:

 • telefonicznie: (22) 545 70 20;
 • pod adresem e-mail: [email protected];
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.


III. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych


Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

 • pod adresem e-mail: [email protected];
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:


IV. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator Danych będzie przetwarzać Pani/ Pana dane w celu:

 • marketingu, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 •  spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


V. Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • spółkom powiązanym z Administratorem Danych;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym;
 • podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.

VI. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: [email protected] lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


VII. Prawo do sprzeciwu


Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie:22 545 70 20.


VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


IX. Okres przechowywania danych


Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać w celu:

 • marketingu – do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od przedstawienia przez Administratora Danych oferty, do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały;
 • wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.


X. Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres email: [email protected] lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.


XI. Informacja o dobrowolności podania danych:


Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert nabycia nieruchomości.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji prowadzonej przez Novisa Development sp. z o.o. sp. j.

www.novisa.pl

I. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062 („Novisa”).


II. Inspektor ochrony danych


W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie: (22) 545 70 20;
 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
 • pisemnie na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych


W zależności od sytuacji, Novisa może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia rekrutacji:
  • wypełniając ciążące na Novisa obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to danych, które zgodnie z przepisami (w szczególności prawa pracy) należy pobrać od kandydata na pracownika;
  • podejmując niezbędne działania przed zawarciem z Tobą umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to danych podanych w dokumentach w ramach rekrutacji, prowadzonej w celu nawiązania współpracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
  • na podstawie Twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to danych podanych na użytek przyszłych rekrutacji oraz przetwarzania danych dodatkowo podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcia);
 • w celu zawierania i wykonywania przez Novisa umów, w tym umów o pracę
  • podejmując niezbędne działania przed zawarciem umowy oraz następnie realizując już zawartą umowę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełniając ciążące na Novisa obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. wynikające z przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w tym związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – gdy będzie to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 • podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Novisa, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne;
 • spółkom powiązanym z Novisa.


W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

 

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Novisa nie będzie przekazywała twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Novisa będzie przechowywać:

 • w celu prowadzenia rekrutacji:
  • przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  • przez 1 rok od dnia wyrażenia zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązków prawnych;
 • w celu zawierania i wykonywania umów, w tym umów o pracę
  • do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

VII. Twoje prawa

Gdy Novisa przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:

 • do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
 • do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Novisa ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Novisa sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Novisa na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo do może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Novisa będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.


VIII. Prawo do sprzeciwu


Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Novisa Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Novisa nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty Novisa.

CMS

Kontakt Sprzedaż

Skontaktuj się z nami

Białołęka

Biuro sprzedaży

Cieślewskich 53
03-017 Warszawa

 • CMS

  (22) 545 70 20

 • CMS

  10:00 - 18:00 (pn - pt)

  10:00 - 15:00 (sob)

 • CMS
CMS Wytycz trasę

Nowa Wola

Biuro sprzedaży

Ignacego Krasickiego 126
05-500 Nowa Wola

 • CMS

  (22) 545 70 20

 • CMS

  10:00 - 18:00 (pn - pt)

  10:00 - 15:00 (sob)

 • CMS
CMS Wytycz trasę

Obsługa posprzedażowa -  Biuro obsługi klienta